establishments681x512_941550344_bartholomeus-klip-farmhouse